ورود کاربران

مرثیه امام صادق علیه السلام

ز هر طرف به کمان تیر غم زمانه گرفت 

دل مرا که بسی بود خون ، نشانه گرفت

              چو جدخویش علی سالهابه خانه نشاند              

زد دیده ام همه شب اشک دانه دانه گرفت

                            هنوز خانه زهرا نرفته بود ز یاد                            

 که آتش از در  و دیوار من زبانه گرفت