ورود کاربران

احاديثي زيبا از امام جواد عليه السلام

كلامي از جنس نور (كلامكم نور و امركم رشد)

احاديثي زيبا از امام جواد عليه السلام

 اوّل ـ قـالَ عـليـه السـلام : الثِّقـَةُ بـِاللّهِ تـَعـالى ثـَمـَنٌ لِكُلِّ غالٍ وَ سُلَّمٌ اِلى كُلِّ عـالٍ؛ يـعنى حضرت جواد عليه السلام فرمود كه اعتماد به خداوند تعالى بهاء هر چيز گران است و به سوى هر چيز بلندى نردبان است .
دوّم ـ  قالَ عليه السلام : عِزُّ الْمُؤْمِن من غِناهُ عَنِ النّاسِ  .
فرمود: عزت مؤ من در بى نيازى او است از مردم .
و لنعم ما قيل :

دو قرص نان اگر از گندم است يا از جو            دو تاي جامه گر از كهنه است يا از نو
چهار گوشه ديوار خود به خاطر جمع               كه كس نگويد از اين جاى خيز و آنجا رو
هزار بار نكوتر به نزد دانايان                            ز فر مملكت كيقباد و كيخسرو