ورود کاربران

بهترين آبهاى نوشيدنى‏

بهترين آبهاى نوشيدنى‏

امام رضا عليه السلام:

بهترين آبها براى نوشيدن شخص اعم از اينكه در وطن اقامت كند يا مسافر باشد آبى است كه چشمه آن از سمت مشرق و سبك و روشن باشد.

گرامى‏ترين آبها علاوه بر صفات فوق آنست كه محل پيدايش و خروج آن نيز از طرف طلوع خورشيد باشد در تابستان يعنى از سمت مطلع تابستانى.

سالمترين و بهترين آنها آبى است كه با داشتن صفات مزبور از محل خود بجوشد و مجراى آن شكاف تپه‏ها و كوههاى خاكى باشد. آب با وصف مذكور در زمستان سرد و در تابستان ملين طبع است و براى اشخاص محروى بسيار نافعست.

اما آب شور و آبهاى سنگين موجب يبوست معده مى‏شود.

آب برف و آب يخ براى غالب مزاجها مضر و خطرناك است.

آب باران سبك و گوارا و صاف است و براى كليه‏ى اجسام نافع است در صورتى كه زياد نماند و در مخزن خود زمانى دراز حبس نشود.

اما آب چاه شيرين و صاف است و سودمند ميباشد بشرطى كه هميشه جريان داشته باشد و در زمين محبوس نشود.

اما آب دره‏ها و گوديها گرم و غليظاند خصوص در تابستان‏ چون راكد است و آفتاب دائما بر آن ميتابد و گاهى خوردن چنين آبى باعث غلبه و تحريك صفراء مى‏شود.

طب الرضا عليه السلام / ترجمه امير صادقى، ص: 76-77

زیر مجموعه ها