ورود کاربران

نوری از عید بزرگ غدیر خم - جمعیت حجاج

جمعیت حجّاج

 لذاازشهرمدینه آنقدرمسلمانان حرکت کرده اندکه قابل شمارش نیست؛ بطوریکه ، خواند امیر ، غیاث الدین حسینی – مُورِّخ شهیر- گوید :« در آن سفر سَیِّدَة النِّساء فاطمة زهراء و أُمَّهَات مؤمنین تمام در هودج ها نشسته همراه بودند ، و به روایتی یکصدو چهارده هزار ، و به قولی صدو بیست و چهار هزار کس در آن راه به خدمت حضرت رسالت پناه استسعاد یافته  زبان به تلبیه گشودند .»همچنین در بعضی روایات تا صدو هشتاد هزار نفر نقل کرده اند ،البته بایددانست که این جمعیت انبوه که با رسول الله به مکه حرکت کردند خصوص اهل مدینه و قراءاطراف بودند؛واماجماعتی که ازسایراماکن همچون یمن آمدند بر این مقدار افزوده می شد .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید