ورود کاربران

نوری از عید بزرگ غدیر خم - خُنثی شدن توطئه قتل حضرت

خُنثی شدن توطئه قتل حضرت

خداوند تعالی پیامبرش را از این توطئه آگاه ساخت و وعده حفظ او را داد . منافقین در گروه چهارده نفری خود پیشاپیش قافله رفتند و در محل موعود  که پایان سربالائی قُلّه هرشی و آغاز سراشیبی کوه بود  در ظلمت شب حاضر شدند وشترهای خود را در کناری خوابانیدند . سپس پشت صخره ها ، هفت نفر در سمت راست جاده و هفت نفر در سمت چپ جاده به کمین نشستند . این در حالی بود که ظرفهای بُشکه مانند بزرگی را نیز همراه خود برده بودندو آنها را پر از ریگ و شن کرده بودند تا برای رماندن شتر، آنها را از پشت سر در سراشیبی کوه رها کنند .

همین که شترِ پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) به قله کوه رسید و خواست راه را به سمت پایین در پیش گیرد ، منافقین سنگهای بزرگ و ظرفهای پر از شن را که بالای پرتگاه قرار داده بودندرها کردند.سنگها به طرف شترِ حضرت به حرکت درآمد و نزدیک بود به شتراصابت کند و یا مرکب حضرت بِرَمَد . پیامبر( صلی الله علیه و آله و سلم ) با یک اشاره به شتر فرمان توقف دادند و این در حالی بود که حذیفه و عمار ، یکی افسار شتر حضرت را در دست داشت و دیگری از پشت سر شتر را راهنمایی می کرد .

با توقف شتر سنگها رد شده به سمت پایین کوه رفتند و حضرت سالم ماندند منافقین که از اجرای دقیق نقشه مطمئن بودند از کمینگاهها بیرون آمدند و با شمشیرهای اَخته به حضر ت حمله کردند تا کار را تمام کنند .ولی عمار و حذیفه شمیشرها را کشیدند و با آنان درگیر شدند، تا بالأخره آنان را فراری دادند . منافقین به پشت سنگها پناه آوردند و با استفاده از تاریکی شب هر یک به  گوشه ای خزیدند تا پس از فاصله گرفتن پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) بر سر شترهای خود روند و به قافله ملحق شوند.

برای آنکه نسلهای آینده بدانند روسای منافقین در آن روز چه کسانی بودند و بسیاری از توطئه های بعد از پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم ) را براحتی تحلیل کنند ، در همان تاریکی شب حضرت اشاره ای فرمودند و ناگهان نوری تابید و فضا را برای لحظاتی روشن ساخت . حذیفه و عمار چهره های چهارده نفر را که در این سو و آن سوی سنگها پنهان شده بودند به چشم خود دیدند و حتی شترانشان را دیدند که در گوشه ای خوابانیده بودند.این چهارده نفر عبارت بودند از :   ابوبکر ، عمر ، عثمان ، معاویه ، عمروعاص ، طلحة ، سعد بن ابی وقاص ، عبدالرحمان عوف ، ابوعبیدةبن جراح ، ابوموسی اشعری ، ابوهریرة ، مغیرةبن شعبة ، معاذبن جبل ، سالم مولی ابی حذیفه . پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) مأمور بود با آنان درگیر نشود ، زیرا در آن شرائط حساس فتنه ای بپا می شد و زحمات گذشته در معرض خطر قرار می گرفت .

فردا صبح که نماز جماعت برپا شد همین چهارده نفر در صف های اول جماعت دیده شدند !! و حضرت سخنانی فرمود که اشاره به آنان بود . از جمله فرمود :  « چه شده است گروهی را که  در کعبه هم قسم شده اند ، که اگر محمد از دنیا رفت یا کشته شد ، هرگز نگذارند خلافت به اهل بیتش برسد »!!؟

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید