ورود کاربران

ارزش مرض براي مؤمن

حضرت صادق آل محمّد عليهم السلام حکايت فرمايد:

روزي رسول گرامي اسلام صلّي اللّه عليه و آله، در جمع اصحاب خود، سر به سمت آسمان بلند نمود و تبسّمي کرد.
يکي از افرادي که در آن جمع حضور داشت، از آن حضرت سؤ ال کرد: يا رسول اللّه! امروز شما را ديدم که سر خود را به سوي آسمان بلند کردي و تبسّم نمودي؟!

بيچاره شدن فرزندي ثروتمند

امام حسن عسکري عليه السلام به نقل از اميرالمؤ منين عليّ عليه السلام حکايت فرمايد:

روزي پيرمردي به همراه فرزندش نزد رسول خدا صلّي اللّه عليه و آله شرفياب شد.

پيرمرد با گريه و زاري عرضه داشت: يا رسول اللّه! من پسرم را بزرگ کردم و هزاران رنج و زحمت برايش متحمّل شدم و از مال و ثروت خود، او را کمک کردم تا آن که مستقلّ و خودکفا گرديد، ولي امروز که من ضعيف و ناتوان گشته ام و تمام اموال و هستي خود را از دست داده ام، او از هر گونه کمکي به من دريغ مي کند و حتّي لقمه ناني هم به من نمي دهد.

دنيا در نظر مردان خدا

 

مرحوم علاّمه مجلسي رحمة اللّه تعالي عليه، به نقل از يکي از اصحاب امام جعفر صادق عليه السلام به نام محمّد بن سنان حکايت کند:

از حضرت صادق آل محمّد صلوات اللّه عليهم شنيدم، که در جمع اصحاب خود مي فرمود:

دو برخورد متفاوت، نسبت به يک خواهر و برادر

علاّمه مجلسي در حديثي به نقل از صادق آل محمّد صلوات اللّه عليهم، آورده است:
روزي پيامبر الهي در منزل خويش نشسته بود؛ که خواهر رضاعي آن حضرت بر ايشان وارد شد.

دو کار بسيار مهم

امّ سلمه همسر رسول خدا صلوات اللّه عليه حکايت کند:
در آن روزهائي که حضرت، در بستر مرض و آن ناراحتي که سبب فوت و شهادت حضرتش شد، به بعضي از اطرافيان خود فرمود:

دوست مرا بگوئيد بيايد، عايشه شخصي را به دنبال پدرش ابوبکر فرستاد و چون او وارد شد حضرت رسول صورت خود را از او برگرداند و اظهار داشت: